Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Reypol

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Reypol Sklep Online. Sklep prowadzi Reypol Sp. z o.o., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384626, NIP 7162804152, REGON 060762542, (dalej jako: Sprzedawca).
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
 • adres poczty elektronicznej: handel@reypol.com.pl, 
 • telefon: + 81 880 42 42
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.sklep.reypol.com.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się  z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 3. Wszystkie opinie dotyczące towarów znajdujących się w sklepie internetowym podlegają weryfikacji e-mail i pochodzą jedynie od klientów, którzy zakupili dany towar.

§ 2

Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
 • Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 • Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 • Prosument – Klient będący indywidualnym przedsiębiorcą zawierający umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą jednak poza swoją specjalizacją rynkową
 • Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 • Towar – każdy produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 • Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów dostępnych w sklepie internetowym, oraz Umowa sprzedaży innych Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 • Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), wskazane w pkt.IV Regulaminu;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, z włączoną obsługą plików „cookies”
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za:
 • przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego związane z okresową konserwacją lub rozbudową Sklepu internetowego, a także wynikające z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym spowodowanych działaniem lub zaniechaniem osób trzecich albo siłą wyższą;
 • jakiekolwiek szkody Kupującego spowodowane działaniem Kupującego niezgodnym z prawem lub niniejszym Regulaminem, niezgodnym z zasadami korzystania ze Sklepu internetowego, nieprawidłowym zapisem lub odczytem stron internetowych lub wiadomości e-mail;
 • spam, wirusy, konie trojańskie, ataki hakerskie i inne zagrożenia typowe dla środowiska Internetu.

§ 4

Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. 
 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§5

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku towarów przecenionych obok ceny aktualnej widnieje najniższa cena danego towaru w ciągu ostatnich 30 dni
 3. Opakowania towarów prezentowane w Sklepie internetowym mają wyłącznie charakter poglądowy, a towary oferowane do sprzedaży mogą różnić się od nich m.in. w razie wprowadzenia przez producenta nowych opakowań, zmian ilościowej zawartości opakowań lub braku produktów promocyjnych.
 4. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz akceptacja polityki prywatności Sprzedawcy.
 6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży lub Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – w zależności od zamawianego Towaru.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 8. Sprzedawcy zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 9. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

§ 6

Dostawa

 1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona terytorialnie oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.
 2. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z § 7 pkt 2.

§ 7

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
 • płatność za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Pośrednika i skompletowaniu Zamówienia.
 • płatność elektroniczna: przelewy on-line, szybkie płatności PBL/BLIK oraz karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestrorealizowane za pośrednictwem systemu Bluemedia. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Bluemedia o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.
 1. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w w/w terminie, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem/Prosumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej lub mailowej przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (formularz zwrotu).
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta/Prosumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta/Prosumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta/Prosumenta jest wyłączone w przypadku:
 • świadczenia usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Prosumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/Prosumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
 • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Prosumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku Papierowych wydań zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Prosumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi/Prosumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. 
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Prosument, chyba, że Konsument/Prosument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta/Prosumenta z żadnym kosztem. 
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 5. Jeżeli Konsument/Prosument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi/Prosumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

§ 9

Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami oraz Prosumentami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub mailowej. Klient może skorzystać z formularza reklamacji.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać reklamowany Towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy przesłać na adres Sprzedawcy, o którym mowa na początku niniejszego Regulaminu (pkt. I). Zwracany Towar nie może być w żaden sposób uszkodzony.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§ 10

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Spółdzielcza 5, 24-123 Janowiec lub mailowo: handel@reypol.com.pl. 
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§ 11

Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działają- cego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona;

§ 13

Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 2. Podane przez klientów dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail przetwarzane są w celu realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie treści cyfrowych przez Sprzedawcę, którego dane będą każdorazowo wskazane w opisie Towaru – jako administratora danych osobowych. Dane administratora danych i jego adres wskazano w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych i utworzenia Konta Użytkownika w Sklepie internetowym w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login, który stanowi jego adres e-mail, oraz hasło, stanowiące ciąg co najmniej 6 znaków. Kupujący ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. W przypadku o którym mowa wyżej, z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zdania następnego. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy lub innych podmiotów, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem/Prosumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pośrednika.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 października 2022 roku.
0
Twój koszyk jest pusty

Razem zadbamy o Twój stół, proponując wykwintne, niecodzienne i wyszukane artykuły spożywcze oparte na najlepszych składnikach i tradycyjnych recepturach.

POZNAJ NASZE PRODUKTY
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Czytaj więcej
Akceptuję
Nie akceptuję